Global Konto u saradnji sa timom stručnjaka iz više pravnih oblasti pruža konsultantske usluge vezano za:

 • poslovno pravo,
 • poresko pravo,
 • ugovorno pravo
 • javno-privatno partnerstvo.

Također, našim klijentima nudimo pomoć i u oblasti stečajnog prava, privrednog, poreskog i prekršajnog prava, bankarskog, poslovnog i prava osiguranja, te krivičnog prava u oblasti privrede.

U okviru usluga pravnog savjetovanja uspješno realizujemo:

 • pravni due diligence,
 • izrade pravnih mišljenja i analiza,
 • pripremanje nacrta/prijedloga ugovora (poslovnopravnih i građanskopravnih),
 • unutrašnja organizacija poslovnih subjekata,
 • osnivanje i statusne promjene privrednih subjekata,
 • usmene konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa osnivanjem privrednih društava,
 • priprema klijenata za poslovne pregovore, konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora,
 • savjetovanje klijenata u procesu pregovora ili rješavanja sporova,
 • radno pravo (ugovori o radu, akti iz oblasti rada, pravna mišljenja u vezi sa radom i dr.).